Img

Likovno UMJETNICKA RADIONICA

ZA SREDNJIŠKOLSKI UZRAST DJECE I ODRASLIH

Radionice sadrže niz likovnih vježbi za razvoj kreativnog i likovnog mišljenja.  Pristup zadacima uključuje različite načine likovnog tumačenja, upoznavanje različitih sistema oblikovanja, prevođenje iz jednog likovnog sistema u drugi te potiće na pronalaženje osobne interpretacije i rukopisa. Program sadrži usvajanje rada likovno tehničkim sredstvima i likovno - kreativnim tehnikama, upoznavanje sa likovnom terminologijom, vrijednostima kulturne baštine kao i sa kapitalnim djelima svjetske umjetnosti. Radionice pomažu polaznicima da razvijaju kreativan izražaj, maštu i snalažljivost u rješavanju zadataka crtanjem, slikanjem, plastičnim oblikovanjem te kombiniranim tehnikama. Osim kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, projekt polaznicima ostvaruje poticaj motoričkog razvoj, socio - emotivnog razvoja, spoznajnog razvoja, razvoj komunikacije te otkrivanje, promišljanje i istraživanje kreativnih snaga.

Program se odvija kontinuirano putem radionica od rujna do lipnja izuzev školskih i državnih praznika (tokom školske godine) jednom tjedno u trajanju od 90 minuta. Radovi nastali na radionicama pohranjuju se u mape koje polaznici preuzimaju na kraju šk.god. uz potvrdu da su pohađali program likovnih radionica.

DRUŽENJE polaznika radionica sa ciljem likovnog i kreativnog izražavanja ostvaruje pripadnost grupi istomišljenika te interesnih sfera. GRUPNI RAD - ostvaruje usporedbe potrebne za napredak, socijalizaciju sličnih dobnih skupina te međusobni interaktivni i edukativni poticaj. IZLOŽBE - radova polaznika radionica organiziraju se dva puta godišnje. One ostvaruju individualan razvoj osjećaja osobne vrijednosti autora te poticaj na daljnji rad i trud. DODATNE TEMATSKE IZLOŽBE organiziraju se više puta godišnje i polaznici imaju priliku da sudjeluju sa svojim radovima (crtež, slika ili fotografija).